• Các ứng dụng Đăng nhập

Mô hình và quy mô Tỷ lệ kèo nhà cái FUN88

Hiện nay, trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay tổ chức Kèo Fun88 ở cả hai bậc, FUN88 và Sau FUN88.

1. Với bậc FUN88 (cấp bằng Cử nhân, Kỹ sư, Kiến trúc sư), với quy mô Kèo Fun88 khoảng 20.000 Kèo Fun88, gồm hai hình thức chính quy và vừa học vừa làm, trong đó:

Hệ chính quy: 47 ngành/chuyên ngành ở trình độ đại học, thời gian Kèo Fun88: Bậc cử nhân là 4 năm; Bậc kỹ sư/kiến trúc sư là 5,5÷6 năm. Ngoài ra, Trường Kèo Fun88 chương trình tích hợp cử nhân-kỹ sư/kiến trúc sư hoặc cử nhân-thạc sĩ cho cùng một ngành/chuyên ngành, với thời gian Kèo Fun88 5÷5,5 năm.

Hệ chính quy bằng 2: Gồm 10 ngành, thời gian Kèo Fun88 1,5-2 năm, tập trung;

Hệ chính quy liên thông: Gồm 10 ngành, thời gian Kèo Fun88 1,5-2 năm, tập trung.

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM CỦA TRƯỜNG

Ngay sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục FUN88 có hiệu lực tháng 7/2019, để đáp ứng yêu cầu hội nhập Kèo Fun88 và thực hiện công bố chung của 7 trường đại học Kèo Fun88 khối kỹ thuật trong nước, năm 2020 Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay bắt đầu chuyển đổi mô hình Kèo Fun88 theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam (KTĐQGVN). Mô hình Kèo Fun88 mới bao gồm 3 bậc trình độ tương ứng với KTĐQGVN và văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp, gồm có: 

- Bậc 6, trình độ đại học, tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân.

- Bậc 7, trình độ thạc sĩ, gồm có:

+ Trình độ thạc sĩ, tốt nghiệp được cấp bằng thạc sĩ.

+ Trình độ kỹ sư/kiến trúc sư (gọi tắt là trình độ kỹ sư*), tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư/kiến trúc sư.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể học chuyển đổi kiến thức qua lại giữa văn bằng kỹ sư/kiến trúc sư và thạc sĩ. 

- Bậc 8, trình độ tiến sĩ, tốt nghiệp được cấp bằng tiến sĩ.
 

Mô hình các chương trình Kèo Fun88 chuyển đổi

Chương trình cử nhân được thiết kế cho thời gian 4 năm, định hướng cơ bản, Kèo Fun88 ngành rộng; chương trình cử nhân trang bị cho người học kiến thức khoa học, kỹ thuật nền tảng và năng lực nghề nghiệp cơ bản để có khả năng thích ứng với những công việc khác nhau trong lĩnh vực được Kèo Fun88. Người tốt nghiệp chương trình cử nhân đạt bậc trình độ 6 trong KTĐQGVN.

Sau khi có bằng cử nhân, người học có thể đi làm hoặc học tiếp lên chương trình thạc sĩ hoặc kỹ sư* với thời gian Kèo Fun88 1,5-2 năm.

Chương trình kỹ sư* được thiết kế áp dụng cho các ngành kỹ thuật/kiến trúc, Kèo Fun88 theo nhu cầu xã hội, kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng. Chương trình trang bị cho người học kiến thức kỹ thuật nâng cao và năng lực nghề nghiệp chuyên sâu, đáp ứng ngay yêu cầu của thực tế công việc. Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư* đạt bậc trình độ 7 trong KTĐQGVN và có thể nhận bằng thạc sĩ sau khi học chuyển đổi một số học phần.

Việc tổ chức Kèo Fun88 được thực hiện theo 2 giai đoạn.

- Giai đoạn 1: Đào tạo cử nhân, khối lượng kiến thức khoảng 130 tín chỉ (TC), thời gian Kèo Fun88 4 năm, chuẩn đầu ra đạt bậc 6 theo KTĐQGVN, cấp bằng cử nhân.

- Giai đoạn 2: Đào tạo thạc sĩ hoặc kỹ sư*, khối lượng kiến thức từ 60 TC, thời gian Kèo Fun88 1,5÷2 năm, chuẩn đầu ra đạt bậc 7 theo KTĐQGVN, áp dụng cho cùng ngành Kèo Fun88 hoặc các ngành gần, cấp bằng thạc sĩ hoặc kỹ sư/kiến trúc sư.

Trường hợp Sinh viên học cùng ngành/chuyên ngành ở 2 giai đoạn nêu trên, thời gian Kèo Fun88 rút ngắn xuống còn 5 đến 5,5 năm theo một chương trình tích hợp. Nguời tốt nghiệp được cấp 2 văn bằng cử nhân, kỹ sư/kiến trúc sư. 

2. Với bậc Sau FUN88: 19 ngành/chuyên ngành bậc Sau FUN88 (trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ).

Bên cạnh đó, trường còn tổ chức các chương trình Kèo Fun88 ngắn hạn (cấp chứng chỉ) nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức với các chuyên đề xuất phát từ yêu cầu thực tiễn như Giám sát thi công xây dựng công trình, Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đấu thầu xây dựng, Bất động sản, Các lớp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho Kỹ sư mới ra trường ...