• Các ứng dụng Đăng nhập

Hệ thống nhận diện

Ngày 02/6/2016, Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay ban hành Quyết định số 743/QĐ-ĐHXD về việc “Ban hành Quy định về quản lý Hệ thống nhận diện Trường FUN88 Xây dựng".

, ngày 01/02/2023, Trường ĐHXDHN ban hành Quyết định số 134/QĐ-ĐHXDHN thay thế cho quyết định số 743/QĐ-ĐHXD.

Quyết định: 

Hệ thống nhận diện Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay bao gồm tất cả những giá trị liên quan đến hình ảnh của Trường, được quy chuẩn hóa nhằm đạt hiệu quả tối đa trong việc nâng cao uy tín, hình ảnh của Trường. Hệ thống này giữ một vai trò quan trọng đối với sự phát triển tổng thể của thương hiệu, cho thấy một sự đầu tư nghiêm túc, chuyên nghiệp, dễ được chấp nhận về mặt nhận thức và trở thành một phần văn hóa của Trường. Việc tuân thủ triệt để các quy định về quản lý hệ thống nhận diện nhằm đảm bảo tính nhất quán và thống nhất trong truyền thông, đồng thời thể hiện sự cam kết dài lâu và tầm nhìn của thương hiệu. “Quy định về quản lý hệ thống nhận diện” đưa ra các quy định và chỉ dẫn về nhận diện Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp cá biệt, nếu các quy định và chỉ dẫn chưa đề cập tới, phần thiết kế sẽ được tiến hành sao cho phù hợp nhất với tinh thần của những quy định và chỉ dẫn trong văn bản này.

Một số Mẫu trong hệ thống nhận diện:

Quy định về Quản lý hệ thống nhận diện Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay