• Các ứng dụng Đăng nhập

Chuẩn đầu ra các kèo bóng đá trực tuyến hôm nay Tỷ lệ kèo nhà cái FUN88 kèo nhà cái Fun88 chính quy

Thực hiện thông tư số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành Kèo Fun88; Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay đã ban hành Quyết định số 974QĐ-ĐHXD ngày 22/9/2010 của Hiệu trưởng Trường FUN88 kèo bóng đá trực tuyến hôm nay về việc Quy định chuẩn đầu ra cho các ngành Kèo Fun88 với mục tiêu:

- Công khai với xã hội về năng lực Kèo Fun88 và các điều kiện đảm bảo chất lượng của trường để: Người học, phụ huynh, nhà tuyển dụng biết và giám sát; Thực hiện những cam kết của nhà trường với xã hội về chất lượng Kèo Fun88 để cán bộ quản lý, giảng viên và người học nỗ lực vươn lên trong giảng dạy và học tập; Đổi mới công tác quản lý Kèo Fun88, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá và đổi mới phương phương pháp học tập; đồng thời, xác định rõ nghĩa vụ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trong các hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy và quản lý nhằm giúp người học vươn lên trong học tập và tự học để đạt chuẩn đầu ra.

- Công khai để người học biết được các kiến thức sẽ được trang bị sau khi tốt nghiệp một chuyên ngành, một trình độ về chuẩn năng lực nghề nghiệp, về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề, công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

Tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong Kèo Fun88 và sử dụng nhân lực cho xã hội, đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động.

Hàng năm trường luôn tiến hành rà soát, cập nhật chuẩn đầu ra các ngành Kèo Fun88 đáp ứng các nhiệm vụ Kèo Fun88 và nhu cầu thực tiễn.

Chuẩn đầu ra áp dụng cho các ngành Kèo Fun88 đại học trong năm học 2017 – 2018 như sau:

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
10.
11.
12.
13.)
14.)
15.
16.
17.)
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.Chương trình Kèo Fun88 Chuyên ngành Vật liệu xây dựng
25.